+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

Експертиза договору про надання кредиту - НДЛСЕ

ВИСНОВОК  
за результатами проведення
експертно-економічного дослідження

ВСТУП

До ПП «Науково-дослідна лабораторія судових експертиз» надійшла заява  від гр.О щодо проведення економічного дослідження.
Разом із заявою надано копії документів на 254 арк., в т.ч.:

 • договір про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (8 арк.);
 • додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (9 арк.);
 • додаток №2 «Тарифи Банку» від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (2 арк.);
 • додаткова угода №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (2 арк.);
 • додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (12 арк.);
 • Довідка-розрахунок заборгованості за кредитом гр.О станом на 12.05.2015р. за кредитним договором №* від 24.07.2008р. (12 арк.);
 • Виписка за кредитним договором за період з 24.07.2008р. по 12.05.2016р. (далі за  текстом Реєстр операцій проведених Банком за договором про надання споживчого кредиту №* клієнта гр.О.) (56 арк.);
 • договір банківського рахунку №* від 23.07.2008р. (9 арк.);
 • додаткова угода №1 від 24.07.2008р. до договору банківського рахунку №* від 23.07.2008р. (1 арк.);
 • квитанції щодо сплати платежів на виконання умов  договору та інших платежів (93 арк.).

 

На вирішення економічного дослідження поставлені наступні  питання:

1.  Чи відповідає розрахований банком Графік платежів у Додатку №1 до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. умовам викладеним у вказаному договорі?
2. Чи відповідає розрахований банком Графік платежів у Додатку №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. умовам викладеним у додатковій угоді №1 від 28.04.2009р. до вказаного договору?
3. Чи у відповідності до умов договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. зараховувались Банком кошти (в т.ч. шляхом договірного списання), сплачені Позичальником в погашення заборгованості за вказаним договором?
4. Чи відповідає розрахунок заборгованості гр.О перед Банкомза період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., документам бухгалтерського обліку та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим договором? Який дійсний розмір заборгованості, згідно зазначеного розрахунку?
5. Чи відповідає розрахунок заборгованості гр.О перед Банкомстаном на 12.05.2015р. умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., документам бухгалтерського обліку та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим договором?

Проведення дослідження доручено судовому експерту, який має вищу економічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікацію судового експерта за спеціальностями:  11.1 – «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2 – «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств  і організацій»; 11.3 – «Дослідження  документів  фінансово-кредитних  операцій», (свідоцтво Міністерства Юстиції України №1463, дійсне до 11.10.2016р.), стаж експертної роботи з 2010 року.
При вирішенні питань використані наступні законодавчі та нормативно-правові акти у редакції, що була чинною в період, що досліджується:

 • Цивільний кодекс України: Закон №435-IV від 16.01.2003р. (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991р. (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000р., (із змінами та доповненнями);
 • Постанова Правління Національного банку України №168 від 10.05.2007р. «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», зареєстрована в Міністерстві юстиції України за № 541/13808 від 25.05.2007р.;
 • Постанова Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001р. «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», зареєстрована в Міністерстві юстиції України за №841/6032 від 26.09.2001р.;
 • Постанова Правління Національного банку України №255 від 18.06.2003р. «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України за №583/7904 від 11.07.2003р.; Постанова Правління НБУ «Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України», №254 від 18.06.2003р.;
 • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», №566 від 30.12.1998р.;
 • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України», № 337від 14.08.2003р.;
 • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», №481 від 27.12.2007р.;
 • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського  обліку банків України» №280 від 17.06.2004р.;
 • Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011р.;
 • Лист Національного банку України №40-117/2093-6134 від 16.06.2007р. «Про окремі питання практичного застосування Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»;
 • Методика проведення судово-бухгалтерських (економічних) експертиз з деяких питань фінансово-господарської діяльності комерційних банків, Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2004р.;
 • Методика експертного дослідження операцій з кредитування фізичних осіб, Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2008р.;
 • Методика вирішення судово-економічною експертизою питань, які виникають по справах щодо порушень у діяльності комерційних банків, Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2005р.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження наданих документів, проведено методами документальної перевірки та зіставлення. Досліджено повнота та обґрунтованість  заповнення реквізитів документів, відповідність записів в документах вимогам нормативних актів.

Проводились арифметичні розрахунки, зіставлялись дані взаємопов’язаних документів. Встановлювалось дотримання порядку проведення нарахувань, погашення та обліку заборгованості, умовам договору.

Визначалась відповідність розрахунку зобов’язань по договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. нормативним вимогам обліку та взаємозв’язаним документам.

Дослідження проведено в межах наявних документів.

Враховуючи взаємозв’язок поставлених питань, дослідження за ними об’єднано.

По першому – п’ятому питаннях

Для відповіді на поставлені питання досліджено надані матеріали та законодавчі документи, діючі у відповідному періоді та встановлено наступне.
У Цивільному кодексі України від 16.01.2003р. №435-IV (у подальшому – ЦКУ) передбачено:
Стаття 626 - «Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків»;
Стаття 1054 - «За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти»;
Стаття 627 - «У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів».
Відповідно до ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991р. (у подальшому – ЗУ «Про захист прав споживачів»):
«споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції;
продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб».

В договорі про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., зазначено наступне:

«Акціонерний комерційний інноваційний банк “***" (далі –  Банк), … з однієї сторони і
Громадянка України гр.О… (далі – Позичальник), з іншої сторони, надалі разом іменовані Сторони (окремо – Сторона),  уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене:

Терміни в Договорі вживаються в такому значені

«ануїтетний платіж» - це сума грошових коштів, що складається з строкових процентів і строкової суми основного боргу і підлягає сплаті на умовах і в строк, встановлені цим Договором;
«день сплати ануїтетного платежу» - це 24 число кожного календарного місяця строку кредитування, протягом якого Позичальник зобов’язаний сплатити ануїтетний платіж;
«метод нарахування процентів «30/360» - метод розрахунку процентів, за яким кількість днів у місяці визначається умовно 30, а кількість днів у році умовна – 360 днів;

Розділ 1. Предмет Договору

1.1.    Банк зобов'язується надати Позичальнику однією сумою, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредит (грошові кошти) в іноземній валюті в сумі 69000,00 (Шістдесят дев’ять тисяч) доларів США 00 цнт. та сплатити проценти за його користування шляхом внесення ануїтетних платежів в порядку, і на умовах, визначених цим Договором. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 334008,30 (Триста тридцять чотири тисячі вісім) грн. 30 коп. за курсом Національного банку України (далі - НБУ) на день укладання цього Договору.
1.2.    Строк кредитування:
1.2.1. Надання кредиту (грошових коштів) здійснюється у наступний термін:  24 липня 2008 року.
1.2.2. Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути Банку кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 24.07.2029 року, якщо тільки не застосовується іншій термін повернення кредиту....
Сукупна вартість кредиту визначається «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» (Додаток №1). Графік розрахований на дату підписання Договору…
У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного платежу припадає на вихідний, святковий або неробочій день, терміном повернення кредиту та днем сплати ануїтетного платежу вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.
Позичальник зобов’язується повернути суму кредиту та сплачувати проценти шляхом сплати ануїтетних платежів у розмірі 830,00 (Вісімсот тридцять) доларів США 00 цнт. в день сплати ануїтетних платежів.

Позичальник зобов’язується повернути суму кредиту та сплатити проценти, штрафи та інші платежі згідно Договору на рахунок №*, відкритий в Банку.
...
1.3. Проценти за кредит  (цим пунктом Договору Сторонами визначено їх детальний опис):
1.3.1. За користування кредитними коштами протягом перших 30 (тридцяти) календарних днів, рахуючи з дати видачі кредиту, процентна ставка встановлюється у розмірі 13,50% річних.
Після закінчення цього строку та кожного наступного місяця кредитування розмір процентної ставка підлягає перегляду відповідно до умов  Договору.
У випадку, якщо Банк не повідомив Позичальника про встановлення нового  розміру процентної ставки на наступний місяць строку кредитування відповідно до умов Договору, застосовується розмір процентної ставки, діючий за цим Договором в попередньому місяці.
За користування кредитними коштами понад встановлений Договором термін Банк автоматично нараховує проценти на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, вказаної в п. 1.3.1. Нарахування вищевказаної процентної ставки на прострочену суму основного боргу починається з дня виникнення простроченої суми основного боргу, а саме з наступного дня після дня не сплати або не повної сплати платежу встановленого у Договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за підвищеною ставкою до моменту погашення такої заборгованості.
1.3.2. Сторони домовились, що за умовами Договору може бути встановлений новий розмір процентної ставки.
1.3.3. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється щомісяця у два етапи за методом «30/360» відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та чинного законодавства України.

Етапи нарахування процентів визначаються як:

- в останній робочий день поточного місяця:
- за період з дня фактичного надання кредиту по останній календарний день місяця включно (в місяць фактичного надання кредиту);
- з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній календарний день місяця включно (в наступні місяці);
- в день сплати ануїтетного платежу – з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню сплаті ануїтетного платежу (день сплати ануїтетного платежу в розрахунок не включається).

Проценти нараховуються на суму кредиту, що надана Банком Позичальнику і ще не повернута останнім у власність Банку відповідно до умов Договору.  

1.3.4. Позичальник згідно умов Договору сплачує Банку комісію на умовах, зазначених у цьому Договорі.
1.4.    Кредит надається Позичальнику для його особистих потреб (безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника), а саме на: покупку квартири.

1.5.    Кредит надається шляхом:

- зарахування Банком коштів на поточний рахунок Позичальника , код Банку (МФО) ***, у Банку для подальшого використання за цільовим призначенням.
1.6. Сторони погодили наступну черговість погашення заборгованості Позичальника за цим Договором:
1) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);
2) строкові комісії;
3) прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);
4) строкові проценти;
5)прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);
6) строкова сума основного боргу;
7) штрафні санкції за Договором.

Розділ 2. Умови забезпечення кредиту

2.1. Виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором забезпечується наступним чином, а саме:
З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника Банком приймається:
- застава нерухомості (будівлі/споруди/приміщення), а саме:
1) квартира ... Розділ 3. Банк зобов'язуєтьс

Надати кредит Позичальнику відповідно до умов цього Договору.

Розділ 4. Позичальник зобов'язується: 4.8.    Не пізніше дати укладення договору застави, за яким у заставу передається майно (за текстом Договору - предмет застави) з метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором, застрахувати за власний рахунок предмет застави на користь Банку в рекомендованій Банком страховій компанії на строк не менше одного календарного року від настання наступних страхових ризиків: на випадок пошкодження, втрати або знищення майна.
Позичальник також зобов'язується не пізніше дати закінчення договору страхування майна, наданого Банку у заставу (яке забезпечує виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором), здійснювати подальше щорічне страхування предмету застави на користь Банку в рекомендованій

Банком страховій компанії, строком не менше, ніж на один календарний рік, при цьому:

-         такий договір страхування предмету застави має набрати чинності не пізніше моменту припинення строку дії попереднього договору страхування предмету застави, з метою забезпечення безперервного, протягом строку дії цього Договору, страхового захисту за договором страхування предмету застави;
-         загальний строк страхування предмету застави, в будь-якому випадку, повинен дорівнювати строку кредитування (визначеному п. 1.2.2. цього Договору), що збільшений не менше ніж на 90 (дев'яносто) календарних днів;
-         предмет застави повинен бути застрахований від настання таких страхових ризиків: на випадок пошкодження, втрати або знищення майна.

Розділ 6. Позичальник має право 6.2. Відкрити поточний рахунок №* в Банку, з метою сплати ануїтетних платежів з цього рахунку. ...
Розділ 7. Дострокове погашення кредиту за ініціативою Позичальника 7.2. Достроковим частковим погашенням кредиту вважається:

- внесення суми чергового ануїтетного платежу раніше визначеного цим Договором дня сплати ануїтетного платежу, незалежно від того, чи Позичальником було внесено суму такого платежу готівкою в касу Банку або ж сума такого платежу, за дорученням Позичальника, була перерахована з його поточного рахунку та/або
- внесення коштів в день сплати ануїтетного платежу, в сумі, яка перевищує розмір такого платежу, встановлений цим Договором, незалежно від того, чи були грошові кошти внесені Позичальником готівкою в касу Банку або ж сума такого платежу, за дорученням Позичальника, була перерахована з його поточного рахунку. Сумою дострокового часткового погашення буде вважатися різниця між сумою внесених коштів і сумою ануїтетного платежу.

Розділ 8. Відповідальність Сторін

8.1. За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов’язань, передбачених Договором, та/або «Кредитним договором»,  зокрема термінів повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити Банку пеню в наступному порядку, в саме: - в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від гривневого еквіваленту суми простроченого платежу, сума якого (еквіваленту) розраховується за офіційним обмінним курсом НБУ гривні до валюти заборгованості станом на дату нарахування такої пені, якщо сума такої заборгованості виражена у іноземній валюті;
- пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення заборгованості, але в будь-якому випадку такий розмір пені не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування.
При цьому Банк може використати таке право на застосування пені, починаючи з 32 (тридцять другого) календарного дня, рахуючи з дати порушення Позичальником терміну виконання свого грошового зобов’язання, передбаченого  Договором та/або  «Кредитним договором».

Розділ 11. Про договірне списання

11.1. Сторони домовилися про договірне списання Банком із усіх рахунків Позичальника в національній і іноземній валюті, відкритих в Банку, коштів у розмірі ануїтетного платежу, якщо ануїтетний платіж не зарахований на рахунок, передбачений п. 1.2.2. цього Договору, протягом дня сплати ануїтетного платежу. В цьому випадку Банк проводить списання суми такого чергового ануїтетного платежу с поточного рахунку Позичальника самостійно, за умови наявності грошових коштів на такому рахунку в кількості достатній для сплати такого чергового ануїтетного платежу. В разі ж, якщо, грошових коштів на поточному рахунку Позичальника недостатньо для списання Банком чергового ануїтетного платежу, Банк здійснює списання коштів в розмірі, що є на рахунку Позичальника, ці кошти перераховуються в рахунок погашення наступного чергового ануїтетного платежу за черговістю, що передбачена п. 1.6. цього Договору. Несплачена сума залишку строкових процентів та/або строкової суми основного боргу такого чергового ануїтетного платежу, що не була погашена, вважаються простроченою.
11.2. Банк здійснює договірне списання коштів Позичальника в наступному порядку:
11.2.1. списувати кошти з будь-якого рахунку Позичальника в національній та/або іноземній валюті, відкритого в Банку, зокрема:
- з поточного (-их) рахунку (-ів) Позичальника в національній та/або іноземній валюті: №*, код Банка (МФО) ***;
та будь з яких інших рахунків відкритих Позичальником в майбутньому в Банку.
11.2.2. списувати кошти в наступній сумі та валюті:
- в сумі та валюті фактичної заборгованості Позичальника за Договором

В додатковій угоді №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., зазначено наступне:

«... 1. Сторони домовились, що для ідентифікації Договору можуть застосовуватись як номер Договору, визначений при його укладенні, а саме №*, так і реєстраційний номер Договору в системі обліку Банку, а саме №* (далі – Реєстраційний номер Договору).

2. Сторони дійшли згоди про зміну розміру ануїтетного платежу:

Сторони дійшли згоди встановити розмір ануїтетного платежу 790 (сімсот дев’яносто) доларів США. День сплати ануїтетного платежу 28 число кожного календарного місяця строку кредитування, протягом якого Позичальник зобов’язаний сплатити ануїтетний платіж. Розмір ануїтетного платежу може змінюватися у випадку зміни процентної ставки відповідно до умов Договору. ...
2.1. Нарахування процентів за Договором здійснюється щомісяця у два етапи за методом «30/360» відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного Банку України та чинного законодавства України. Етапи нарахування процентів визначаються як: 
- в останній робочий день поточного місяця;
- за період з дня фактичного надання кредиту по останній календарний день місяця включно (в місяць фактичного надання кредиту);
- з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній календарний день місяця включно (в наступні місяці);
- в день сплати ануїтетного платежу – з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню сплати ануїтетного платежу (день сплати ануїтетного платежу в розрахунок не включається).

2.2.2. Достроковим частковим погашенням кредиту вважається:
- внесення суми чергового ануїтетного платежу раніше визначеного цим Договором дня сплати ануїтетного платежу, шляхом перерахування суми такого платежу за дорученням Позичальника з його  поточного  рахунку або зарахування Позичальником суми такого платежу на транзитний рахунок Банку; або  
- внесення коштів в день сплати ануїтетного платежу, в сумі, яка перевищує розмір такого платежу, встановлений цим Договором шляхом перерахування суми такого платежу, за дорученням Позичальника з поточного рахунку або зарахування Позичальником суми такого платежу на транзитний рахунок Банку. Сумою дострокового часткового погашення буде вважатися різниця між сумою внесених коштів і сумою ануїтетного платежу.
2.2.3. У разі дострокового часткового погашення кредиту сума грошових коштів сплачених Позичальником, зараховується Банком, в рахунок погашення заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу.

3. Сторони домовились:

3.2. Про зміну кінцевого терміну повернення кредиту за Договором:
Позичальник зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 24 липня 2038р., якщо тільки не буде встановлений інший термін повернення кредиту відповідно до умов Договору.
3.2. Про перенесення строків виконання зобов’язань Позичальника зі сплати процентів за Договором  (при цьому на вказане перенесення не розповсюджуються загальні правила черговості погашення зобов’язань встановлені Договором):
- Сплата процентів, нарахованих згідно умов Договору за використання кредитних коштів у доларах США в період з 24 січня 2009 року по 23 лютого 2009 року, здійснюється Позичальником 24 лютого 2014 року згідно умов Договору.
- Сплата процентів, нарахованих згідно умов Договору за використання кредитних коштів у доларах США в період з 24 лютого по 23 березня 2009 року, здійснюється Позичальником 24 березня 2014 року згідно умов Договору.
- Сплата процентів, нарахованих згідно умов Договору за використання кредитних коштів у доларах США в період з 24 березня 2009 року по 31 березня 2009 року, здійснюється Позичальником 24 квітня 2014 року згідно умов Договору.

5. Позичальник зобов’язується повернути основну суму кредиту та сплачувати плату за користування кредитом у вигляді процентів, комісії, а також сплатити штрафні санкції та здійснити інші грошові платежі до умов Договору на рахунок №* в Банку.

Невід’ємною частиною цієї Додаткової угоди є «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» (Додаток №1/1)....».
Щодо умов погашення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Згідно з умовами пункту 3.2. розділу 3 «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених  Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р. встановлено:

«3.2. Кредитний договір має містити графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача за кожним платіжним періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цих Правил. У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом.».

Згідно п.2. та п.4. ст. 11 ЗУ "Про захист прав споживачів":

«2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі, про:
… 2) кредитні умови, зокрема:
…д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);
е) строк, на який кредит може бути одержаний;
є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

4. ..У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:
… 2) детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача:

Відповідно до умов п. 1.2.2. договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. зазначено: «1.2.2. Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути Банку кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 24.07.2029 року …

Позичальник зобов’язується повернути суму кредиту та сплачувати проценти шляхом сплати ануїтетних платежів у розмірі 830,00 (Вісімсот тридцять) доларів США 00 цнт. в день сплати ануїтетних платежів.»

Під час дослідження встановлено наявність додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., який відображає щомісячне погашення заборгованості.  

Дослідивши зазначений додаток відповідно до умов договору, встановлено, що «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» в повній мірі не відповідає п.1.2.2. договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:
-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній;
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 до договору №* від 24.07.2008р.);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з січня 2029р. по липень 2029р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії договору (з 24.07.2008р. по 24.07.2029р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (830,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, що наведений у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (докладно див Додаток 1 дослідження).
Таким чином, умови договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» до договору) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору.

Щодо умов погашення заборгованості за додатковою угодою №1 від 28.04.2009р. за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Відповідно до умов п. 3 додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. зазначено: «2. Сторони дійшли згоди про зміну розміру ануїтетного платежу: Сторони дійшли згоди встановити розмір ануїтетного платежу 790 (сімсот дев’яносто) доларів США…

3. Сторони домовились: 3.2. Про зміну кінцевого терміну повернення кредиту за Договором: Позичальник зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 24 липня 2038р.»

Під час дослідження встановлено наявність додатку №1 «Графік погашення кредиту» від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., який відображає щомісячне погашення заборгованості.  

Дослідивши зазначений додаток відповідно до умов договору, встановлено, що «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. не відповідає п.3.2. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:

-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній;
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р.);
- графіком не передбачено платежів у наступних періодах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі. Умовами додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. не передбачено платежів у подвійному розмірі (1580,00 дол.США);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з квітня 2037р. по липень 2038р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії додаткової угоди до договору про надання споживчого кредиту (з 28.04.2009р. по 24.07.2038р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (790,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, наведеному у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (докладно див. Додаток №2 дослідження).

Отже, виходячи з вищенаведеного, умови додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. угоди) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою угодою) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору.

Щодо договірного списання платежів у погашення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Для виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. передбачено відкриття поточного рахунку №* («6.2. Відкрити поточний рахунок №* в Банку, з метою сплати ануїтетних платежів з цього рахунку...») та визначено рахунок для повернення суми кредиту №* («1.2.2. … Позичальник зобов’язується повернути суму кредиту та сплатити проценти, штрафи та інші платежі згідно Договору на рахунок №*, відкритий в Банку»).

Згідно термінів договору встановлені строки погашення заборгованості: «день сплати ануїтетного платежу» - це 24 число кожного календарного місяця строку кредитування, протягом якого Позичальник зобов’язаний сплатити ануїтетний платіж;». Пунктом 1.2.2.  договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. встановлено: «1.2.2. … У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного платежу припадає на вихідний, святковий або неробочій день, терміном повернення кредиту та днем сплати ануїтетного платежу вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.»

Крім того, умовами п.11.1. договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. визначено договірне списання: «11.1. Сторони домовилися про договірне списання Банком із усіх рахунків Позичальника в національній і іноземній валюті, відкритих в Банку, коштів у розмірі ануїтетного платежу, якщо ануїтетний платіж не зарахований на рахунок, передбачений п. 1.2.2. цього Договору, протягом дня сплати ануїтетного платежу. В цьому випадку Банк проводить списання суми такого чергового ануїтетного платежу з поточного рахунку Позичальника самостійно, за умови наявності грошових коштів на такому рахунку в кількості достатній для сплати такого чергового ануїтетного платежу.»

На виконання вищезазначених норм, укладено договір банківського рахунку №* від 23.07.2008р. та додаткову угоду №1 від 24.07.2008р. до нього. Умови зазначеної додаткової угоди передбачають: «1. Клієнт, …, доручає Банку згідно умов цієї Додаткової угоди здійснити договірне списання коштів на користь Банку в порядку, у сумах та у строки, що зазначені у Кредитних договорах зі своїх поточних рахунків в національній/іноземній валюті, відкритих і Банку, а саме: №* у гривні та №* у доларах США.».

Під час дослідження Розрахунку заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), а саме затримки договірного списання платежів (з рахунку №*) та списання в сумах, що перевищує розмір ануїтетного платежу:

- 30.07.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 1000,00 дол.США (квит. №20). Незважаючи на передбачений договором термін сплати ануїтетного платежу – 24 число, Банком списано 29.08.2008р. з поточного рахунку Позичальника  платіж у сумі 830,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 27.08.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (53,75 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%);
- 19.09.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 800,00 дол.США (квит. №79). Незважаючи на передбачений договором термін сплати та суму ануїтетного платежу, Банком списано 29.09.2008р. з поточного рахунку Позичальника  платіж у сумі 970,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 25.09.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (54,35 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%). Крім того, внаслідок списання ануїтетного платежу у сумі більшій, ніж передбачено умовами договору, зменшився максимальний залишок заборгованості згідно Графіку погашення (зазначеному у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.).

Таблиця 1. Дослідження договірного списання платежів у погашення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р.

Згідно графіку погашення заборгованості

Згідно Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.

Дата сплати

Тіло

Проценти

Заг. сума платежу

Максимальний залишок

Дата погашення

Тіло

Дата погашення

Проценти

Заг. сума платежу

Залишок заборг-ті

24.08.2008

53,75

776,25

830,00

68946,25

29.08.2008

53,75

29.08.2008

776,25

830,00

68946,25

24.09.2008

54,35

775,65

830,00

68891,90

29.09.2008

194,27

29.09.2008

775,73

970,00

68751,98

24.10.2008

54,97

775,03

830,00

68836,93

27.10.2008

56,28

24.10.2008

4,02

4,02

68695,70

27.10.2008

769,86

826,14

68638,53

24.11.2008

55,58

774,42

830,00

68781,34

24.11.2008

57,17

24.11.2008

772,91

830,08

68554,55

24.12.2008

56,21

773,79

830,00

68725,13

24.12.2008

83,98

24.12.2008

772,18

772,18

68554,55

24.01.2009

56,84

773,16

830,00

68668,29

-

-

26.01.2009

0,23

0,23

68554,55

24.02.2009

57,48

772,52

830,00

68610,81

-

-

-

-

-

-

24.03.2009

58,13

771,87

830,00

68552,68

-

-

10.03.2009

280,98

280,98

68554,55

16.03.2009

269,20

269,20

68554,55

24.04.2009

58,78

771,22

830,00

68493,90

-

-

22.04.2009

830,00

830,00

68554,55

Виходячи з вищенаведеного, Банком невчасно списано та списано у збільшеній сумі деякі оплати, що призвело до утримання з Позичальника додаткових витрат, які збільшують фактичну вартість кредиту (докладно див. Таблицю 2 та Додаток 3 дослідження).

Наданий на дослідження Розрахунок заборгованості станом на 12.05.2015р. за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. містить дані Банку, згідно яких:

- 24.07.2008р. «Залишок строкової заборгованості за наданим кредитом» 69000,00 дол. США.;
- 28.04.2009р. «Сума фактичного погашення за наданим кредитом» складає 68554,55 дол.США, тобто Банком зазначено, що «Загальний залишок заборгованості» після погашення складає 0,00 дол.США.

Таблиця №2. Дані Банку, щодо заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Номер кредиту

Дата надання

Вал

Надання кредиту

Погашення кредиту

Залишок заборговності

видача

реструктур

клієнтське

реструктур.

*

24.07.2008

USD

69000,00

0,00

69000,00

0,00

0,00

*

28.04.2009

USD

68554,55

0,00

1898,75

0,00

66655,80

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином Банком зазначено, що заборгованість сплачена Позичальником в повному обсязі, 28.04.2009р. Позичальнику надано новий кредит у сумі 68554,55 дол.США. 

Щодо бухгалтерського обліку Банку

Вимоги щодо ведення документів бухгалтерського обліку наведені в Постанові Правління НБУ №566 від 30.12.1998р. «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України»:

2.1.1. … Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій.
2.1.2. … Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. …»

Відповідно до Постанови Правління НБУ №254 від 18.06.2003р. «Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України» встановлено наступне:

4.3. Первинні документи мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій та/або в електронній формі.
4.4. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками:
а) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку);
б) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій).
4.5. Касовими документами оформляються операції з готівкою. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. Касові документи оформляються відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з організації касової роботи в банках України.
4.6. Меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи:

 • меморіальні ордери;
 • платіжні доручення;
 • платіжні вимоги-доручення;
 • платіжні вимоги;
 • розрахункові чеки;
 • інші документи (інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку).

4.7. Внутрішньобанківські операції оформляються меморіальними ордерами та іншими документами, що складаються банками відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх процедур банку. Операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, також оформляються меморіальними ордерами.
4.8. У первинних документах, на підставі яких здійснюються записи в бухгалтерському обліку, мають зазначатися номери кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому виразі, дата виконання, підпис відповідального виконавця, підпис контролера (якщо операція підлягає додатковому контролю), підпис уповноваженої особи (якщо підставою для здійснення операції було відповідне розпорядження).

5.1. Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. …

Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного).

5.2. Регістри бухгалтерського обліку повинні містити назву, період реєстрації операції, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
5.10. Виписки з аналітичних рахунків з обліку внутрішньобанківських операцій роздруковуються на паперових носіях у разі потреби з періодичністю, визначеною згідно з внутрішнім  положенням банку.»

В наданих матеріалах наявний Реєстр операцій проведених Банком за договором про надання споживчого кредиту №* клієнта гр.О (у подальшому – Реєстр операцій), з відображенням операцій за кредитним договором.

Дослідивши Реєстр операцій виявлено відсутність повної інформації стосовно  заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р., яка зазначена у розрахунку Банку, а також містить суперечливі та неузгоджені дані:

- у Реєстрі операцій номер кредитного договору (№*) не відповідає фактично підписаному номеру договору з гр.О  (№*);
- у Реєстрі операцій відсутній період за який сформовані проводки Банку;
- реєстр містить операції Банку за різними аналітичними рахунками, без детальної інформації рахунків-кореспондентів;
- Реєстр операцій не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках; 
- реєстр не відображає операції з надання готівкових коштів з каси Банку (у сумі 69000,00 дол.США);
- Реєстр операцій не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку (в т.ч. Постанові Правління НБУ №566 від 30.12.1998р.).

Щодо нарахування пені

Відповідно до статті 549 ЦКУ :

Стаття 549

 3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. ...»
Відповідно умов договору про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р. зазначено: «8.1. За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов’язань, передбачених Договором, та/або «Кредитним договором»,  зокрема термінів повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити Банку пеню…».
У наявному в матеріалах Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р. Банком зазначено нарахування пені за 29.04.2009р. на загальну суму 233,62 грн. Дослідивши Розрахунок заборгованості станом на 12.05.2015р. не встановлено простроченої заборгованості за вказану дату, а тому, в межах наявних документів,  нарахування Банком пені за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. здійснено не обґрунтовано.

Щодо Розрахунку заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р.

Дослідивши Розрахунок заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. відповідно до умов договору, документів бухгалтерського обліку та розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором встановлено наступне:

- під час договірного списання (передбаченого п.11.1. договору) встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), внаслідок чого нараховані проценти за подвійною ставкою (27%);
- додаток №1 від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. та додаток №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди від 28.04.2009р. в повній мірі не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору;
- розраховані та зазначені Банком розміри ануїтетних платежів (830,00 дол.США та 790,00 дол.США) арифметично необґрунтовані та не відповідають строкам погашення, наведеним у додатку №1 від 24.07.2008р. та додатку №1 від 28.04.2009р.;
- у додатку №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди не передбачено платежів у наступних періодах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі, що не узгоджується з розміром ануїтетного платежу, визначеного угодою;
- у розрахунку заборгованості 28.04.2009р. відображено погашення заборгованості та видача кредиту на суму 68554,55 дол.США;
- наявний у матеріалах справи Реєстр операцій не відображає усіх операцій за договором, не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках, та не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку;
- у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р. встановлено нарахування пені за 29.04.2009р. за відсутності простроченої заборгованості;
- у наявних матеріалах відсутні документальні підтвердження розміру заборгованості, яка зазначена у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.

Таким чином, в межах наявних матеріалів, Розрахунок заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. в повній мірі не відповідає умовам договору про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р. В межах наявних матеріалів дослідити яка дійсна сума заборгованості згідно Розрахунку заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. не видається за можливим.

Відповідь по першому питанню

Дослідивши умови погашення заборгованості по договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. встановлено, що додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» в повній мірі не відповідає п.1.2.2. кредитного договору та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:

-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній.
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 до договору №* від 24.07.2008р.);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з січня 2029р. по липень 2029р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії договору (з 24.07.2008р. по 24.07.2029р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (830,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, наведеному у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» до договору про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р.

Таким чином, умови договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» до договору) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору (докладно див. дослідну частину та Додаток 1 дослідження).

Відповідь по другому питанню

Дослідивши умови погашення заборгованості по додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. встановлено, що додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» в повній мірі не відповідає п. 3.2. та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:

-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній.
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р.);
- графіком не передбачено платежів у наступних датах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі. Умовами додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. не передбачено платежів у подвійному розмірі (1580,00 дол.США);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з квітня 2037р. по липень 2038р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії додаткової угоди до договору (з 28.04.2009р. по 24.07.2038р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (790,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, наведену у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Таким чином, умови додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. угоди) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою угодою) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору (докладно див. дослідну частину та Додаток 2 дослідження).

Відповідь по третьому питанню

Під час дослідження Розрахунку заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. встановлено недотримання Банком термінів сплати та розмірів ануїтетного платежу, визначеного договором (830,00 дол.США), а саме затримки договірного списання платежів (з рахунку №*) та списання в сумах, що перевищує розмір ануїтетного платежу:

- 30.07.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 1000,00 дол.США (квит. №20). Незважаючи на передбачений договором термін сплати ануїтетного платежу – 24 число, Банком списано 29.08.2008р. з поточного рахунку Позичальника  платіж у сумі 830,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 27.08.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (53,75 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%);
- 19.09.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 800,00 дол.США (квит. №79). Незважаючи на передбачений договором термін сплати та суму ануїтетного платежу, Банком списано 29.09.2008р. з поточного рахунку Позичальника платіж у сумі 970,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 25.09.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (54,35 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%). Крім того, внаслідок списання ануїтетного платежу у сумі більшій, ніж передбачено умовами договору, зменшився максимальний залишок заборгованості згідно Графіку погашення (зазначеному у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.).
Таким чином, Банком невчасно списано та списано у більшій сумі деякі оплати, що свідчить про утримання з Позичальника додаткових витрат, які збільшують фактичну вартість кредиту (докладно див. Таблицю 1 та Додаток 3 дослідження).

Відповідь по четвертому питанню

Дослідивши Розрахунок заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. відповідно до умов договору, документів бухгалтерського обліку та розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором, встановлено наступне:

- під час договірного списання (передбаченого п.11.1. договору) встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), внаслідок чого нараховані проценти за подвійною ставкою (27,00%);
- додаток №1 від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. в повній мірі не відображає детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору;
- розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетних платежів (830,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строкам погашення, наведеним у додатку №1 від 24.07.2008р.;
- у розрахунку заборгованості 28.04.2009р. відображено погашення заборгованості та видача кредиту на суму 68554,55 дол.США;
- наявний у матеріалах справи Реєстр операцій не відображає усіх операцій за договором, не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках, та не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку;
- у наявних матеріалах відсутні документальні підтвердження розміру заборгованості, яка зазначена у Розрахунку заборгованості за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р.

Таким чином, в межах наявних матеріалів, Розрахунок заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. в повній мірі не відповідає умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. В межах наявних матеріалів дослідити яка дійсна сума заборгованості згідно Розрахунку заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. не видається за можливим (докладно див. дослідну частину, Таблицю 1 та Додаток 3 дослідження).

Відповідь по п’ятому питанню

Дослідивши Розрахунок заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. відповідно до умов договору, документів бухгалтерського обліку та розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором встановлено наступне:
- під час договірного списання (передбаченого п.11.1. договору) встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), внаслідок чого нараховані проценти за подвійною ставкою (27,00%);
- додаток №1 від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №*від 24.07.2008р. та додаток №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди від 28.04.2009р. в повній мірі не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору;
- розраховані та зазначені Банком розміри ануїтетних платежів (830,00 дол.США та 790,00 дол.США) арифметично необґрунтовані та не відповідають строкам погашення, наведеним у додатку №1 від 24.07.2008р. та додатку №1 від 28.04.2009р.;
- у додатку №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди не передбачено платежів у наступних періодах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі, що не узгоджується з розміром ануїтетного платежу, визначеного угодою;
- у розрахунку заборгованості 28.04.2009р. відображено погашення заборгованості та видача кредиту на суму 68554,55 дол.США;
- наявний у матеріалах справи Реєстр операцій не відображає усіх операцій за договором, не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках, та не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку;
- у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р. встановлено нарахування пені за 29.04.2009р. за відсутності простроченої заборгованості;
- у наявних матеріалах відсутні документальні підтвердження розміру заборгованості, яка зазначена у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.

Таким чином, в межах наявних матеріалів, Розрахунок заборгованості гр.О. перед Банком станом на 12.05.2015р. в повній мірі не відповідає умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. Крім того, в межах наявних матеріалів відсутні документи бухгалтерського обліку (оформлені належним чином), які відображають (підтверджують) суми заборгованості зазначені у розрахунку.

ВИСНОВКИ

1. Дослідивши умови погашення заборгованості по договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. встановлено, що додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» в повній мірі не відповідає п.1.2.2. кредитного договору та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:

-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній.
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 до договору №* від 24.07.2008р.);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з січня 2029р. по липень 2029р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії договору (з 24.07.2008р. по 24.07.2029р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (830,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, наведеному у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Таким чином, умови договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» до договору) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору (докладно див. дослідну частину та Додаток 1 дослідження).

2. Дослідивши умови погашення заборгованості по додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. встановлено, що додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» в повній мірі не відповідає п. 3.2. та містить суперечливі та неузгоджені дані, а саме:

-  найменування колонки  2 «Сума платежу за розрахунковий період *, дол.США» за своїм змістом не відповідає цифровим показникам, зазначеним у колонці, внаслідок чого загальний розмір щомісячного платежу у графіку відсутній.
- у графіку не визначено розміру щомісячних платежів (кол.2 додатку №1 від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р.);
- графіком не передбачено платежів у наступних датах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі. Умовами додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. не передбачено платежів у подвійному розмірі (1580,00 дол.США);
- графік не відображає інформації стосовно розмірів погашення заборгованості за період з квітня 2037р. по липень 2038р. (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США).

У зв’язку з відсутністю платежів за весь період дії додаткової угоди до договору (з 28.04.2009р. по 24.07.2038р.), розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетного платежу (790,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строку погашення, наведему у додатку №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р.

Таким чином, умови додаткової угоди №1 від 28.04.2009р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. (в т.ч. додаток №1 «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» від 28.04.2009р. угоди) не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою угодою) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору (докладно див. дослідну частину та Додаток 2 дослідження).

3. Під час дослідження Розрахунку заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. встановлено недотримання Банком термінів сплати та розмірів ануїтетного платежу, визначеного договором (830,00 дол.США), а саме затримки договірного списання платежів (з рахунку №*) та списання в сумах, що перевищує розмір ануїтетного платежу:

- 30.07.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 1000,00 дол.США (квит. №20). Незважаючи на передбачений договором термін сплати ануїтетного платежу – 24 число, Банком списано 29.08.2008р. з поточного рахунку Позичальника  платіж у сумі 830,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 27.08.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (53,75 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%);
- 19.09.2008р. на рахунок №* зараховано платіж у сумі 800,00 дол.США (квит. №79). Незважаючи на передбачений договором термін сплати та суму ануїтетного платежу, Банком списано 29.09.2008р. з поточного рахунку Позичальника платіж у сумі 970,00 дол.США. Внаслідок недотримання строків погашення з 25.09.2008р. на суму непогашеної в строк заборгованості (54,35 дол.США) нараховуються відсотки у розмірі подвійної ставки (27,00%). Крім того, внаслідок списання ануїтетного платежу у сумі більшій, ніж передбачено умовами договору, зменшився максимальний залишок заборгованості згідно Графіку погашення (зазначеному у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.).

Таким чином, Банком невчасно списано та списано у більшій сумі деякі оплати, що свідчить про утримання з Позичальника додаткових витрат, які збільшують фактичну вартість кредиту (докладно див. Таблицю 1 та Додаток 3 дослідження).

4. Дослідивши Розрахунок заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. відповідно до умов договору, документів бухгалтерського обліку та розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором, встановлено наступне:

- під час договірного списання (передбаченого п.11.1. договору) встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), внаслідок чого нараховані проценти за подвійною ставкою (27,00%);
- додаток №1 від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. в повній мірі не відображає детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору;
- розрахований та зазначений Банком розмір ануїтетних платежів (830,00 дол.США) арифметично необґрунтований та не відповідає строкам погашення, наведеним у додатку №1 від 24.07.2008р.;
- у розрахунку заборгованості 28.04.2009р. відображено погашення заборгованості та видача кредиту на суму 68554,55 дол.США;
- наявний у матеріалах справи Реєстр операцій не відображає усіх операцій за договором, не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках, та не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку;
- у наявних матеріалах відсутні документальні підтвердження розміру заборгованості, яка зазначена у Розрахунку заборгованості за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р.

Таким чином, в межах наявних матеріалів, Розрахунок заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. в повній мірі не відповідає умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. В межах наявних матеріалів дослідити яка дійсна сума заборгованості згідно Розрахунку заборгованості гр.О. перед Банком за період з 24.07.2008р. по 28.04.2009р. не видається за можливим (докладно див. дослідну частину, Таблицю 1 та Додаток 3 дослідження).

5. Дослідивши Розрахунок заборгованості за договором про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. станом на 12.05.2015р. відповідно до умов договору, документів бухгалтерського обліку та розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором встановлено наступне:

- під час договірного списання (передбаченого п.11.1. договору) встановлено недотримання Банком термінів та розмірів ануїтетного платежу визначеного договором (830,00 дол.США), внаслідок чого нараховані проценти за подвійною ставкою (27,00%);
- додаток №1 від 24.07.2008р. до договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. та додаток №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди від 28.04.2009р. в повній мірі не відображають детальної інформації стосовно погашення заборгованості в розмірі щомісячних платежів (згідно зі строковістю, передбаченою договором) за кожним платіжним періодом протягом дії кредитного договору;
- розраховані та зазначені Банком розміри ануїтетних платежів (830,00 дол.США та 790,00 дол.США) арифметично необґрунтовані та не відповідають строкам погашення, наведеним у додатку №1 від 24.07.2008р. та додатку №1 від 28.04.2009р.;
- у додатку №1 від 28.04.2009р. до додаткової угоди не передбачено платежів у наступних періодах (платежі зазначені у сумі 0,00 дол.США) – лютий 2010р., червень 2013р., лютий 2015р., лютий 2021р., червень 2024р., лютий 2026р., лютий 2027р., червень 2030р., лютий 2032р., лютий 2037р., а наступні платежі (за вказаними періодами) зазначені у подвійному розмірі, що не узгоджується з розміром ануїтетного платежу, визначеного угодою;
- у розрахунку заборгованості 28.04.2009р. відображено погашення заборгованості та видача кредиту на суму 68554,55 дол.США;
- наявний у матеріалах справи Реєстр операцій не відображає усіх операцій за договором, не містить вхідних та вихідних залишків по наявних у ньому рахунках, та не відповідає вимогам щодо ведення документів бухгалтерського обліку;
- у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р. встановлено нарахування пені за 29.04.2009р. за відсутності простроченої заборгованості;
- у наявних матеріалах відсутні документальні підтвердження розміру заборгованості, яка зазначена у Розрахунку заборгованості станом на 12.05.2015р.

Таким чином, в межах наявних матеріалів, Розрахунок заборгованості гр.О. перед Банком станом на 12.05.2015р. в повній мірі не відповідає умовам договору про надання споживчого кредиту №* від 24.07.2008р. Крім того, в межах наявних матеріалів відсутні документи бухгалтерського обліку (оформлені належним чином), які відображають (підтверджують) суми заборгованості зазначені у розрахунку.

 

Top